”Non est princeps supra leges, sed leges supra principem.”
  Ne panovník nad zákony, ale zákony nad panovníkem” (nad všemi lidmi) - Gaius Plinius Caecilius Secundus, římský advokát, 61 – 113.

CÍTÍTE SE OTRÁVENÍ A UNAVENÍ ?
MYSLÍTE, ŽE SI NEMŮŽETE UŽÍVAT SVŮJ ŽIVOT V RADOSTI ?
To jen Vaše nitro Vás vyzývá, abyste se věnovali více jemu, než tomu, co Vás obklopuje. Zákony - právní předpisy - jsou tu totiž až pro tu fázi, kdy zdravé lidské vztahy přestávají fungovat. Vy ale máte právo se na okamžik zastavit a být jen se sebou…

Citace ze zákonů ČR současnosti:

  • “Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým” ustanovení § 3, odstavce 1) Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. účinného od 1.1.2014.

  • Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie” ustanovení § 2 ZŽP

  • “Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase” ustanovení § 3 ZŽP

  • “Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce” ustanovení § 4 ZŽP

  • “Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.” ustanovení § 5 ZŽP

  • “Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů” ustanovení § 6 ZŽP

  • “Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.” ustanovení § 13 ZŽP

  • Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.” ustanovení § 16 ZŽP

  • ZŽP = Zákon o životním prostředí, zákon č. 17/1992 Sb. účinný od 16.1.1992, na němž se usneslo “Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody, připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů, respektujíc přitom právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka”.

Aktualizace 01.02.2019